| |

Pintakäsittelyn laatu

Pintakäsittelyn laatuun vaikuttavia tekijöitä

Pintakäsittelyalalla laatua voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Tärkeintä pintakäsittelijän näkökulmasta on tietää, mitä laatua kunkin työn teettäjä tarkoittaa ja vaatii. Pintakäsittelyn laatuun vaikuttavat monet tekijät, eikä pintakäsittelijä aina voi vaikuttaa kaikkiin omalla toiminnallaan.

Laatukolmio

Jos keskellä olevaa pistettä viedään lähemmäksi jotakin kulmaa, niin kahdessa muussa tapahtuu muutos asiakkaan kannalta huonompaan suuntaan: Jos esimerkiksi pistettä hinataan hinta-kulmaan(asiakas tinkii hinnasta), laatu luultavasti heikkenee ja käytettävä aika työhön lyhenee. Jos pistettä hinataan laatu-kulmaan(asiakas haluaa parempaa pinnan laatua), niin käytettävä aika suurenee ja hinta kasvaa. Jos pistettä hinataan aika-kulmaan(asiakas haluaa työn nopeammassa aikataulussa), niin luutavasti tehdyn työn laatu heikkenee ja hinta kasvaa.

Suoraan lainattu Tikkurilan kirjasta Metallipintojen teollinen maalaus, s. 54 – 56(Linkki kirjaan 29.8.2019)

”Pintakäsittelyn laatuun vaikuttavat monet varsinaisen pintakäsittelyn suorittajasta kokonaan tai osittain riippumattomat tekijät esim.

• rakenteen suunnittelu
• terästyön laatuaste
• pintakäsittelyn paikka ja ajankohta
• maalausjärjestelmän ja värisävyjen valinta
• työhön käytettävissä oleva aika ja aikataulutus
​• sopimusten ja määräysten epämääräisyydet ja puutteellisuudet 

Näissä tekijöissä havaituista virheistä tai puutteellisuuksista tulee pintakäsittelyn suorittajan huomauttaa tilaajalle heti ne havaittuaan. Huomaukset on syytä tehdä kirjallisina. 

Sopimukset, miten työ suoritetaan, työohjeet
Pintakäsittelyyn liittyvät urakka- ja muut sopimukset tulee kirjata riittävän yksityiskohtaisina ja tarkkoina. On hyvin todennäköistä, että hyvä tahto ja yhteiset pyrkimykset sopijapuolilta loppuvat kun tulee kysymys kustannuksista, joita ei ole ennakoitu. 

Sopimuksiin kuuluu tai tulisi kuulua myös toimittajan tai urakoitsijan joko yksin tai yhdessä tilaajan kanssa laatima maalausprojektia koskeva kirjallinen laatusuunnitelma, joka on yhtenäinen yrityksen laadunohjausjärjestelmän toimenpiteiden kanssa. Suunnitelmassa määritellään:
• saavutettavissa olevat laatutavoitteet 
• vastuiden ja valtuuksien kohdentaminen
• sovellettavat menettelyt, menetelmät ja työohjeet
• laaduntarkastustoimenpiteet sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus
​• menettelyt, joita noudatetaan suunnitelmien muuttuessa projektin edetessä

Ammattitaito ja välineet
Hyvällä työntekijällä on hyvät välineet ja niiden kunnosta myös huolehditaan. Hyvän lopputuloksen kannalta on myös välttämätöntä, että työntekijöillä on riittävät tiedot vaaditusta laatutasosta, välineistä, maaliaineista sekä niiden käyttöominaisuuksista ja olosuhdevaatimuksista. Tuoteselosteiden ja käyttöohjeiden tutkiminen vasta työn suorittamisen jälkeen on myöhäistä. 

Teräsrakenne

Ennen esikäsittelyn aloittamista tulee tarkastaa, että teräsrakenne on muotoilultaan sellainen, että sen asianmukainen pintakäsittely on mahdollista. Maalattavan pinnan luoksepäästävyyden tulee olla esteetön ja pinnat valaistavissa. Lisäksi tarkastetaan onko terästyön laatuaste sopimusten mukainen, esim. valssausvirheet korjattu, kulmapyöristykset, notsikolot, hitsausroiskeet, hitsaussaumojen ja reunojen hionta jne. tehty, riippuen vaaditusta laatuasteesta. 

Pintakäsittelyn olosuhteet

Esikäsittely- ja maalaustyöt tulee tehdä maalaustyöselosteen, sovellettavien standardien ja maalien tuoteselosteiden edellyttämissä olosuhteissa. Tarvittaessa olosuhteet järjestetään vaatimusten mukaisiksi tai työ keskeytetään.(Tai ainakin pintakäsittelijä kertoo esimiehelleen, miksi ko. työn suorittaminen on ongelmallista, joka tekee lopullisen päätöksen mitä tehdään.)

Seuraavia ympäristötekijöitä valvotaan, mitataan sekä kirjataan: 
• ilman lämpötila
• alustan lämpötila (huomaa varjon puoli)
• ilman suhteellinen kosteus
• kastepiste
• tuuliolosuhteet (vaarana myös maalisumun kulkeutuminen)
• maalin, kovetteen ja ohenteen lämpötilat
• valaistus
​• työtä häiritsevät tekijät, esim. muu toiminta lähialueella 

Välineet ja ruiskut
Maalaustyössä käytetään maalaustyöselosteessa määrättyjä työmenetelmiä ja hyväkuntoisia välineitä. Huonokuntoiset tai soveltumattomat välineet aiheuttavat lisäkustannuksia ja saattavat jopa pilata lopputuloksen. Hyväkuntoisilla välineillä työ edistyy nopeasti ja materiaalin menekki voidaan minimoida. Minkä suuttimissa säästää, sen maaleissa menettää. 

Maalit ja ohenteet

Maalauserittelyssä on mainittu käytettävät maalit ja ohenteet. Ne tulee varastoida asiallisesti. Pakkausten tulee olla alkuperäispakkauksia, hyväkuntoisia ja hyvin suljettuja. Etikettien tulee olla luettavissa. Etiketeissä, tuoteselosteissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita, turvallisuus – ja olosuhdevaatimuksia sekä käyttöaikarajoituksia tulee noudattaa.

Ennen maalien ja ohenteiden käyttöä tulee huolehtia siitä, että ne ovat oikeassa käyttölämpötilassa. Isot maaliastiat lämpenevät yllättävän hitaasti. Suurpaineruiskuissa käytettävillä maalinlämmittimillä saadaan nopeasti aikaan tasainen käyttölämpötila. Ylilämmitystä on kuitenkin varottava, esim. pelkästään ksyleeniä liuottimenaan sisältävillä maaleilla yli +40 °C lämpötila aiheuttaa aina kuivaruiskutusta. Maalien ja kovetteiden nimet, tuotenumerot ja valmistuseränumerot merkitään pöytäkirjaan. 

Valmiin maalipinnan tarkastus

Pintamaalin kuivuttua riittävästi tarkastetaan, ettei maalipinnassa ole virheitä, esim. valumia, huokosia, kuivaruiskutusta, appelsiinipintaa, halkeilua, maalaamattomia kohtia tai kiiltovaihteluita. Kiillon ja värisävyn tulee olla sopimuksen mukaisia. Virheet kirjataan ja tarvittaessa korjataan. Kuivakalvon paksuus mitataan sovitulla menetelmällä. Tulokset kirjataan ja tarvittaessa tehdään mittauspiirros. 

Maalipinnan tarkastajan välineet
Tarkastajalla tulee olla käytettävissään vähintään
• maalauserittely ja tarvittavat piirustukset
• maalien tuoteselosteet ja käyttöturvallisuustiedotteet
• värikartat tai sävymallit • soveltuvat standardit
• kalvonpaksuusmittari
• lämpömittarit maalien, ilman ja pinnan lämpötilan mittauksia varten
• ilmankosteusmittari
• tarvittavat pöytäkirjat tulosten dokumentointiin

Tarkastajan toiminnasta:
Tarkastustoiminnan tarkoituksena on varmistaa, että pintakäsittelyn lopputulos on maalauserittelyssä asetettujen tavoitteiden mukainen. Tarkastaessaan lopullista maalipintaa tarkastajan on melko mahdotonta nähdä mitä kaunis pinta kätkee sisäänsä. Harvoilla työmailla valvoja tai tarkastaja voi olla koko ajan paikalla. Tietokatkokset tai väärinkäsitykset voivat aiheuttaa sen, ettei lopputulos ole tarkastajan toiveiden mukainen vaikka yritys on ollut vilpitön. Jos tarkastajalla on mahdollisuus ennen työn aloitusta keskustella työntekijöiden kanssa, ovat edellytykset paljon paremmat. Tällaisessa keskustelussa voidaan työn suorittajien huomio kiinnittää niihin seikkoihin jotka ovat työn onnistumisen kannalta tärkeitä, esim. terästyön laatuaste, kalvonpaksuudet korroosioherkissä kohdissa jne. Kun tekijä tietää tarkkaan mitä häneltä odotetaan, hän pystyy sen paremmin toteuttamaan. Selittelyt ja korjaamiset jäävät vähemmälle. 

Lisää aiheesta