|

Työturvallisuus ruiskumaalauksessa

Ruiskumaalaus on haitallista terveydelle ilman kunnollista suojautumista. Ilmassa leijuvia maaliseoksen aineosia ei saa päästä iholle tai hengitysilmaan. Maalituotteiden sisältämistä terveydelle haitallisista tai vaarallisista aineista saa ensisijaisesti tietoa tuotteen päällysmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista. Merkintöjen perusteella käyttäjät voivat nopeasti havaita milloin erityinen varovaisuus maalituotteiden käsittelyssä on tarpeen ja millaista haittaa vastaan on suojauduttava.

Maalaustyön terveyshaitat

Maalaustyön terveyshaittoja aiheuttavat lähinnä seuraavat tekijät:

• ilmaan haihtuvat liuotteet, jotka pääsevät hengitysteitse elimistöön.

• maalisumun ja pölyn leviäminen ilmaan, jolloin sideaineita ja värijauheita eli pigmenttejä pääsee elimistöön.

• maalin kosketus ihoon, jolloin ihon läpi elimistöön imeytyy haitallisia aineita.

Näiden tekijöiden haitallisuus riippuu:

• käytettyjen maalien koostumuksesta.

• maalien levitystavasta ja määrästä.

• työpaikan olosuhteista kuten ilmanvaihdosta ja muista torjuntatoimenpiteistä.

• työturvallisuusmääräysten noudattamisesta.

• työntekijöiden henkilökohtaisista työtavoista.

Maalien liuoteaineiden työturvallisuusriskit

– Pitkäaikainen altistus liuotinaineille aiheuttaa unettomuutta ja keskushermostovaurioita. Lisäksi se vaurioittaa maksaa, sydäntä ja munuaisia. Liuotteet pääsevät elimistöön hengitysilman mukana keuhkojen kautta, josta ne imeytyvät kaikkialle elimistöön.

– Maalien liuotinaineet vaikuttavat keskus ja ääreishermostoon aiheuttaen äkillistä pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, hengitystieärsytystä ja suurina pitoisuuksina tajuttomuuden.

– Liuottimen haju ei ilmennä sen vaarallisuutta. Lähes hajuton liuotin voi olla paljon vaarallisempi kuin vahvasti haiseva.

– Liuotinaineiden vaarallisuutta arvioidaan niiden HTP- arvojen (haitalliseksi todettu pitoisuus) avulla. Mitä pienempi HTP- arvo, sitä vaarallisempaa liuotin on.

– Liuottimet liuottavat ihon pintaa suojaavan rasvakerroksen, läpäisevät ihoa suojaavan sarveiskerroksen ja pääsevät tätä verenkiertoon. Erityisesti kädet altistuvat liuottimille. Kädet tulee aina suojata siten, ettei maaliroiskeita pääse iholle. Suojahanskojen on oltava liuottimia kestävät.

– Jos maalaustyössä käyttää kangaskäsineitä ja ne kostuvat liuottimeen on ihoaltistus pitkä. Käsineet vaihdettava niiden kastuttua.

– Myös muut ihon alueet on suojattava asianmukaisilla suojausmenetelmillä.

– Terveyshaittojen ehkäisemiseksi ruiskutuspaikan lisäksi myös maalien sekoitushuoneisiin, esikäsittelypaikoille ja muihin tiloihin, joissa liuotinaineita käytetään, on ilmanvaihto pyrittävä järjestämään niin tehokkaaksi ettei muita suojaustoimenpiteitä tarvita. Jos kaikista toimenpiteistä huolimatta liuotinainepitoisuudet nousevat liian suuriksi, täytyy työssä käyttää henkityssuojaimia.

– Maalien sisältämät muut aineet, kuten sideaineet, pigmentit, ovat myös terveydelle haitallisia. Ruiskumaalauksessa ilmaan tulee paljon hienojakeista maalisumua, sen pääsyn elimistöön estetään hengityssuojaimien avulla.

Hengityssuojaimet

Pölysuojainta käytetään hionnassa ja maalatessa vesiohenteisilla maaleilla. Pölysuojain ei kuitenkaan suodata liuottimia. Aktiivihiilisuodattimella varustettu suojain suodattaa liuottimet pois ilmasta, jos niiden pitoisuus on riittävän pieni. Koska suodatin toimii suodatusperiaatteella, täytyy ilman sisältää vähintään 17% happea. Tällaista suodatinta ei saa käyttää suljettujen tilojen maalaustyössä, kuten maalattaessa esimerkiksi säiliötä sisäpuolelta. Suodattavan suojaimen hengitysvastus on suuri, joten sen käyttöä on rajoitettu. Hengitysvastuksen vuoksi suojain soveltuu lyhytaikaiseen käyttöön – puolituntia kerrallaan, enintään kaksi tuntia päivässä – kevyessä työssä.

Moottoroidussa suodatinsuojaimessa akkukäyttöinen puhallin puhaltaa ilmaa aktiivihiilisuodattimen läpi naamariin. Hengitysvastus ei aiheuta rajoituksia työskentelylle. Myös moottoroitua suojainta käytettäessä on varmistettava, että ilman happipitoisuus on riittävä.

Raitisilmasuojaimessa puhdas ilma tulee letkua pitkin. Letku rajoittaa liikkumista, mutta ilma on varmasti puhdasta. Suojainta voi käyttää suljettujen tilojen pintakäsittelytöissä, mutta silti toisen henkilön on oltava tilan ulkopuolella varmistamassa työskentelevän turvallisuus. Paineilma voi sisältää epäpuhtauksia, kuten öljyä ja rasvoja, joten paineilmaliitännässä käytetään aktiivihiilisuodatinta varmistamaan ilman puhtaus.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Kaikista terveydelle vaarallisista maalituotteista on saatavana käyttöturvallisuustiedote, joka sisältää nykymääräysten mukaan mm. seuraavat tiedot:

1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

2. Vaaran yksilöinti

3. Koostumus ja tiedot aineosista

4. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

5. Ensiaputoimenpiteet

6. Palontorjuntatoimenpiteet

7. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

8. Käsittely- ja varastointiohjeet

9. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

10. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

11. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

12. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

13. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

14. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

15. Kuljetustiedot

16. Lainsäädäntöä koskevat tiedot

17. Muut tiedot.

Maalaustyön teettäjän on pidettävä luetteloa käyttämistään kemikaaleista ja hankittava käytettävien vaarallisten tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet tuotteiden valmistajilta ja säilytettävä ne työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavilla.

Pakkausmerkinnät

Maalituotteen etikettiin painetut varoitusmerkit osoittavat tuotteen sisältämät vaaratekijät. Reaktiivisuus, terveysvaara ja ympäristövaara osoitetaan etiketin varoitusosassa olevilla symboleilla, niitä täydentävillä vaaraa osoittavilla R-lausekkeilla ja yleisiä turvallisuustoimenpiteitä osoittavilla S-lausekkeilla.

Lähdekirjallisuus

Tikkurila Metallipintojen teollinen maalaus 2009

Pinnalla 2 Metallituotteiden maalaus Isto Jokinen – Asko Kuusela – Tapani Nikkari

Lisää aiheesta