Pintakäsittelyalan termit

Korroosionestoa koskevissa standardeissa, työohjeissa, tuoteselosteissa ja tuotteiden pakkausten etiketeissä käytetään standardoituja tai muuten alalle vakiintuneita ilmaisuja eli niin sanottua ammattisanastoa pyrittäessä täsmälliseen ja yksiselitteiseen ilmaisuun. Seuraavaan sanastoon sisältyvillä alan yleisimmillä termeillä ja määritelmillä on tarkoitus helpottaa sanojen merkityksen ymmärtämistä.

Alusta(materiaali) Pinta, jolle pinnoiteaine on levitetty tai levitetään. (SFS-EN 971)

Alkalipesu: Pesu, jossa pinnat pestään emäksisellä pesuaineliuoksella.

Edustava pinta: Se osa kappaletta, joka on pinnoitettu tai tullaan pinnoittamaan ja jolle pinnoite on oleellinen huollettavuuden tai ulkonäön tai molempien kannalta.

Erittely (työseloste) Tekninen asiakirja, jossa esitetään kaikki vaatimukset, jotka on otettava huomioon, kun teräsrakenne suojataan korroosiolta käyttäen suojamaaliyhdistelmiä. Tällainen asiakirja koostuu useasta erillisestä erittelystä – projektierittely, suoja maaliyhdistelmän erittely, maalaustyöseloste, tarkastus- ja arviointierittely. (SFS-EN ISO 12944-8)

Esikäsittely Esikäsittelyllä tarkoitetaan maalattavan pinnan puhdistusta sekä maalattavalle pinnalle ennen varsinaista maalaamista tehtäviä toimenpiteitä, jotka suojaavat puhdistettua pintaa tai edistävät maalikalvon tarttuvuutta ja kestävyyttä. (SFS-EN ISO 12944-8)

Esikäsittelyaste Standardissa SFS-ISO 8501-1 määritellään useita esikäsittelyasteita, joissa kuvataan ruosteenpoistomenetelmä ja puhdistusaste. Esikäsittelyasteet määritellään kuvaamalla sanallisesti pinnan ulkonäkö puhdistuksen jälkeen yhdessä asiaa selventävien valokuvien kanssa. Jokainen esikäsittelyaste merkitään puhdistusmenetelmän mukaisella tunnuksella ”Sa”,”St” tai ”Fl”. Tunnuksen jälkeinen numero kuvaa puhdistusastetta valssihilseestä, ruosteesta tai aikaisemmasta pinnoitteesta.

Esikäsittelyn laatuaste (SFS 8145) Esikäsittelyjen laatuasteita käytetään suihkupuhdistettujen ja konepajapohjamaalilla käsiteltyjen teräspintojen mekaanisten esikäsittelyjen laatuasteiden ilmaisuun ennen jatkomaalauksia. Tällöin esikäsittelyllä ymmärretään terästyötä, lian-, rasvan-, ruosteen- ja konepajapohjamaalin poistoa eriasteisina. Eri laatuasteet (01–06) on määritelty sekä sanallisesti että valokuvin, jotka edustavat tyypillisiä esimerkkejä kunkin sanallisesti kuvatun laatuasteen vaihtelualueelta. Standardia sovelletaan myös konepajapohjamaalaamattomien (”mustien”) teräspintojen esikäsittelyjen laatuvaatimusten ilmaisuun.

Flash-off -aika / haihdutusaika Flash-off -aika tarkoittaa liuotteiden haihdutusaikaa maalaamisen jälkeen ennen kuivausta korotetussa lämpötilassa. Haihdutusaika riippuu maalityypistä, maalin liuotekoostumuksesta, kalvonpaksuudesta ja ilmanvaihdosta.

Fosfatointi Fosfatoinnissa puhdistetut metallikappaleet käsitellään fosfatointiliuoksella joko upottamalla, suihkuttamalla tai sivelemällä, jolloin maalattavalle metallipinnalle muodostuu kiinteästi tarttunut, ohut, hienokiteinen fosfaattikerros. Fosfatointia käytetään pääasiassa ohutlevytuotteiden esikäsittelymenetelmänä.

Hartsi Maalin sideaineesta käytetty yleisnimitys (resin).

Hiekkapesu Suihkupuhdistuslaitteella hiekkaa puhallusmateriaalina käyttäen tapahtuva maalattavan pinnan kevyt ylipuhallus. Uudempi nimi on pyyhkäisysuihkupuhdistus.

Hiekkapuhallus Suihkupuhdistuksesta käytetty termi, kun puhallusmateriaalina käytetään hiekkaa. Termiä käytetään myös joskus puhuttaessa suihkupuhdistuksesta yleensä.

High solid -maalit Katso niukkaliuotteiset maalit. High solid -maaleilla ymmärretään maaleja, joilla on korkea kuiva-ainepitoisuus. Yleensä kuiva-ainepitoisuus on yli 70 tilavuus%.

Ilmasto Vallitseva sää tietyssä paikassa tai tietyllä alueella määriteltynä tilastollisesti käyttäen meteorologisia muuttujia, jotka on mitattu pitemmän ajanjakson kuluessa. (SFS-EN ISO 12944-2)

Ilmatilakorroosio Korroosio, joka syntyy ympäristön lämpötilassa maapallon ilmatilan vaikutuksesta (SFS-EN ISO 8044).

Inhibiitti Korroosioinhibiitti on aine, joka alhaisinakin pitoisuuksina lisättynä korroosioympäristöön pienentää metallien korroosionopeutta. Korroosioympäristöt ovat joko kaasuja tai nesteitä, inhibiittejä on useita eri tyyppejä.

Kaistakerros Lisäkerros, joka levitetään varmistamaan tasainen peitto kriittisillä ja vaikeasti pinnoitettavilla alueilla, kuten reunoissa, hitseissä jne. (SFS-EN ISO12944-5)

Kalvo Yhtenäinen kerros metallia tai yhtenäinen kalvo maalia, joka on saatu yhden levityskerran tuloksena. (SFS-EN ISO 12944-1)

Kastepiste Lämpötila, jossa ilmassa oleva kosteus tiivistyy kiinteälle pinnalle. (ISO 8502-4)

Kaupunki-ilmasto Saastunut ilmatila, joka on vallitsevana sellaisilla tiheään asutuilla alueilla, joilla ei ole merkittävästi teollisuutta. Rikkidioksidin ja / tai kloridien pitoisuudetovat kohtalaiset. (SFS-EN ISO 12944-2)

Keinovanhennustesti Menetelmä, joka on suunniteltu kiihdyttämään maaliyhdistelmän vanhentumista, esim. huonontamaan korroosiosuojauksen tehokkuutta nopeamminkuin mitä luonnonmukaisessa säärasituksessa tapahtuu. (SFS-EN ISO 12944-6)

Kestävyys Suojamaaliyhdistelmän odotettu kestoaika ensimmäiseen huomattavaan huolto-, korjaus- tai uusintamaalaukseen. Tärkeitä lisätietoja kestävyydestä jakestävyysluokista, ks. ISO 12944-1.

Kiiltoarvo, kiiltoryhmä, kiiltoaste Kiiltoasteella ilmaistaan maalikalvon suhteellinen kiilto eli kyky heijastaa valoa. Suhteellinen kiilto määritetään tavallisesti 60° kulmassa (SFS-EN ISO 2813). Alla oleva jako kiiltoryhmiin on Maalaus RYL 2001 mukainen.

Kitti: Reikien, kolojen tai saumojen täyttämiseen käytettävä massa, jonka sideaine on epoksi, alkydi, silikoni, öljy tms

Konepajapohjamaali Konepajapohjamaalilla tarkoitetaan teräspinnan väliaikaiseen suojaamiseen tarkoitettua maalia, jolla maalataan ohuita (15 – 20 μm) maalikalvoja. Maalityyppejä on useita.

Korroosio (syöpyminen) Korroosio on metallin fysikaalis- kemiallinen reaktio ympäristönsä kanssa, mikä aiheuttaa muutoksia metallin ominaisuuksiin ja mikä usein voijohtaa metallin, sen ympäristön tai teknisen järjestelmän vaurioitumiseen. (Suomen Korroosioyhdistys, SKY, Korroosiokäsikirja, 2004 ja SFS-EN ISO 8044).

Korroosiojärjestelmä Järjestelmä, joka koostuu yhdestä tai useammasta metallista ja kaikista ympäristön osista, jotka vaikuttavat syöpymiseen. (SFS-EN ISO 8044)

Korroosionesto (korroosiosuojaus) Korroosiojärjestelmän muuttaminen esimerkiksi maalaamalla niin, että korroosiovauriot vähenevät. (SFS-EN ISO 8044).

Korroosionestomaali Teräksen ja muiden metallien suojaukseen käytettäviä maaleja sanotaan korroosionestomaaleiksi.

Korroosiorasitukset Ympäristötekijät, jotka edistävät korroosiota. (SFS-EN ISO 12944-1)

Korroosiovaikutus (syövyttävyys) Ympäristön kyky aiheuttaa korroosiota tietyssä korroosiokokonaisuudessa. (SFS-EN ISO 8044)

Korroosiovaurio Korroosion vaikutus, jonka katsotaan olevan toiminnallisesti haitallinen metallille, ympäristölle tai tekniselle järjestelmälle, jonka osia nämä ovat. (SFSEN ISO 8044)

Kovete 2-komponenttimaalien maaliosaan lisättävä osa, joka aikaansaa seoksen kovettumisreaktion. Kovetetyypin valinnalla voidaan säädellä maalin ominaisuuksia.

Kuiva-ainepitoisuus Kuiva-ainepitoisuus ilmoitetaan maalin kuiva-ainepitoisuusprosentteina maalin tilavuudesta. Kuiva-ainepitoisuus voi vaihdella valmistuserittäin ± 2 %. Kuiva-ainepitoisuus tilavuusprosentteina voidaan määrittää standardin SFS-ISO 3233 ja painoprosentteina standardin ISO 3251 mukaan.

Kuivakalvon maksimipaksuus Suurin hyväksyttävissä oleva kuivakalvonpaksuus, jota suuremmilla kalvonpaksuuksilla maalin tai maaliyhdistelmän toimivuus voi huonontua. (SFS-EN ISO 12944-5)

Kuivakalvon nimellispaksuus (NDFT) Kullekin kerrokselle tai koko maaliyhdistelmälle määritelty kuivakalvonpaksuus, jolla saavutetaan vaadittava kestävyys. (SFSEN ISO 12944-5)

Kuivakalvonpaksuus (DFT) Alustalle jäävän pinnoitteen paksuus, kun pinnoite on kovettunut. (SFS-EN ISO 12944-5)

Kuivumisaika Kuivumisajat ilmoitetaan, ellei toisin mainita, 23 °C:ssa, 50 %:n suhteellisessa kosteudessa ja riittävässä ilmanvaihdossa. Lämpötilan lasku, ylipaksut maalikalvot, huono ilmanvaihto tai korkea suhteellinen kosteus hidastavat oleellisesti kuivumista. Lämpötilan korotus nopeuttaa useimmiten kuivumista ja lyhentää päällemaalausväliaikoja. Useimmissa tuoteselosteissa ilmoitetaan maalille erikseen seuraavat kuivumisajat: pölykuiva, kosketuskuiva, päällemaalattavissa ja täysin kovettunut. Kuivumisaikojen määritykseen käytetään standardia SFS 3631.

Kunnossapito Kaikkien standardin SFS-EN ISO 12944 kattamien tekijöiden muodostama kokonaisuus, jolla varmistetaan, että teräsrakenteen korroosiosuojaus saadaan ylläpidettyä.

Kunnossapitomaalaus: Aikaisemmin sinkityn tai maalatun käytössä olleen pinnan paikkaus- tai uusintamaalaus. Kunnossapitomaalauksella varmistetaan, että uudismaalauksen korroosionesto-ominaisuudet saavutetaan. Kunnossapitomaalauksessa käytettävä maaliyhdistelmä on pääsääntöisesti sama kuin uudismaalauksessa.

Kuumaruiskutus Suurpaineruiskutusmenetelmä, jossa maalin lämpötilaa kohotetaan vesihauteessa, lämmönvaihtimin tai erillisin lämmittimin tavanomaista korkeampaan ruiskutuslämpötilaan. Tavallisesti käytetään lämpötila-aluetta 30 – 60 °C maalityypistä ja laitteistosta riippuen.

Käsittely-yhdistelmä Käsittely-yhdistelmä on määrättyyn kohteeseen tarkoitettu käsittely, johon sisältyvät esikäsittelyt ja maalauskäsittelyt tarvikkeineen. Termiä käytetään puhuttaessa rakennusmaalauksista. (Maalaus RYL 2001).

Käyttöaika Käyttöaika (pot life) on kaksikomponenttituotteilla se aika, jonka seos sekoituksen jälkeen on käyttökelpoinen.

Käyttöviskositeetti Maalin viskositeetti ennen käyttöä tarvittavan ohennelisäyksen jälkeen. Ilmoitetaan tavallisesti sekunteina mitattuna juoksutuskupilla (SFS 3751).

Laadunvalvonta Laadunvalvonta käsittää korroosionestomaalaustyöhön liittyvän toiminnan, aineiden, välineiden ja olosuhteiden valvonnan ja tarkastukset. Toimittaja vastaa korroosionestomaalauksen laadusta ja suorittaa laadunvalvonnan. Tilaaja voi toimittajan suorittaman laadunvalvonnan lisäksi tehdä tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia. (SFS-EN ISO 12944-7).

Laadunvarmistus Laadunvarmistus käsittää kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden aikaansaamiseksi siitä, että tuote tai palvelu täyttää asetetut laatuvaatimukset. Laadunvarmistus on organisaation johtamisväline. (SFS-EN ISO 9000).

Laatu Laatu käsittää tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet. (SFS-EN ISO 9000).

Laatujärjestelmä Laatujohtamisen toteuttamista varten tarkoitettu organisaation rakenne, vastuu, menettelyohjeet, prosessit ja resurssit.

Liekkipuhdistus (Fl) Terminen puhdistusmenetelmä, jossa happi-asetyleeniliekkiä käyttäen irrotetaan teräspinnasta vanha maalikerros, valssihilse ja ruoste. Liekkipuhdistuksen jälkeen pitää pinta puhdistaa koneellisella teräsharjauksella. (SFS-ISO 8501)

Liituuntuminen Jauhemaisen kerroksen muodostuminen maalipintaan säärasituksessa.

Liuote Liuoteohenteisen maalin komponentti, jonka tehtävänä on liuottaa kiinteät sideaineet (hartsit) ja polymeerit sekä alentaa näiden viskositeettiä.

Liuotteettomat maalit Maalit, jotka eivät sisällä liuotteita, esimerkiksi jauhemaalit ja liuotteettomat epoksi- ja polyuretaanimaalit.

Maalaus Maalauksella tarkoitetaan alustan käsittelyä, jossa yhtenä käsittelyaineena on maali.

Maalausjärjestelmä Maalausjärjestelmä muodostuu esikäsittelystä ja pinnan suojaukseen käytettyjen maalien muodostamasta maalikalvosta. Maalausjärjestelmään saattaa kuulua vain yksi maali, jota maalataan yhteen tai useampaan kertaan, mutta tavallisesti järjestelmään kuuluu useampia maaleja, joilla on toisiaan täydentäviä tehtäviä.

Maalaustyöseloste Erittely, joka esittää maalaustyön suoritustavan projektierittelyn mukaisesti ja suojamaaliyhdistelmän erittelyn sekä tarkastus- ja arviointierittelyt. (SFS-EN ISO 12944-8)

Maali Pigmentoitu nestemäinen, pastamainen tai jauhemainen pinnoiteaine, joka alustalle levitettynä muodostaa peittävän läpinäkymättömän kalvon, jolla on suojaavia, ulkonäköön vaikuttavia tai muita erikoisominaisuuksia. (SFS-EN ISO 4618)

Maalityyppi Maalit voidaan jakaa maalien kuivumistavan ja sideaineen mukaan eri maalityyppeihin, esimerkiksi alkydi-, epoksija polyuretaanimaaleihin.

Maaliyhdistelmä Standardissa ISO 12944 käytetty nimitys tarkoittamaan sekä maalikerrosten muodostamaa kokonaisuutta että maalausjärjestelmää.

Maaseutuilmasto Ilmatila, joka vallitsee maaseudulla ja pikkukaupungeissa ja joka ei sisällä merkittäviä määriä korroosiota aiheuttavia yhdisteitä, kuten rikkidioksidia tai klorideja. (SFS-EN ISO 12944-2)

Meri-ilmasto Ilmatila, joka vallitsee merellä tai meren läheisyydessä. Meri-ilmasto ulottuu määrätyn matkan sisämaahan riippuen maanpinnan muodoista ja vallitsevasta tuulen suunnasta. Siinä on suuria määriä merisuolaaerosoleja, pääasiassa klorideja. (SFS-EN ISO 12944-2)

Mikroympäristö Ympäristöolosuhteet, jotka vallitsevat rakenteen perusosien ja sen ympäristön rajapinnalla. Mikroympäristö on eräs määräävistä tekijöistä arvioitaessa korroosiorasituksia. (SFS-EN ISO 12944-2)

Märkäaika Ajanjakso, jonka kuluessa metallipintaa peittää elektrolyyttikalvo, joka pystyy aiheuttamaan ilmatilakorroosiota. Märkäajan ohjearvot voidaan laskea lämpötilasta ja kosteudesta niin, että lasketaan yhteen ne aikajaksot, jolloin suhteellinen kosteus on yli 80 % ja samanaikaisesti lämpötila on yli 0 °C. (SFS-EN ISO 12944-2)

Niukkaliuotteiset maalit Maaleja, joiden kuiva-ainepitoisuus on 70 – 98 %, sanotaan niukkaliuotteisiksi maaleiksi. Niukkaliuotteisia maaleja voivat olla esimerkiksi epoksi- ja polyuretaanimaalit.

Ohenne Ohenne on maaliin sen ohentamiseksi (viskositeetin alentamiseksi) lisättävä haihtuva neste, liuote tai vesi. Käytettävä ohenne on usein sama kuin maalin liuote.

Paikallisympäristö Olosuhteet, jotka vallitsevat rakenteen perusosien ympärillä. Nämä olosuhteet määräävät rasitusluokan ja sisältävät sekä meteorologisia että saasteisiin liittyviä muuttujia. (SFS-EN ISO 12944-2)

Paksukalvo Pinnoiteaineen ominaisuus, joka sallii paksumman kalvon levittämisen kuin mitä pidetään tavanomaisena ko. tyyppiselle pinnoitteelle. Standardissa SFS-EN ISO 12944 tämä tarkoittaa kuivakalvonpaksuuksia ≥ 80 μm.

Peittaus Kemiallisessa ruosteenpoistossa eli peittauksessa valssihilse ja ruoste poistetaan kyseiselle metallille soveltuvalla peittausaineella. Peittauksessa tulee päästä metallinpuhtaaseen pintaan.

Pigmentti Pigmentit ovat hienojakoisia värijauheita, jotka antavat maalille peittokyvyn ja värisävyn. Lisäksi pigmentit suojaavat maalikalvoa ja alustaa UV-säteilyltä. Korroosionestopigmentit pystyvät estämään ja/tai hidastamaan korroosioreaktioita.

Pikaruoste Esikäsitellylle pinnalle pian esikäsittelyn jälkeen muodostuva vähäinen ruoste. (SFS-EN ISO 12944-4)

Pinnan esikäsittely Mikä tahansa menetelmä, jota käytetään pinnan käsittelyyn, kun sitä valmistellaan pinnoitettavaksi. (SFS-EN ISO 12944-2)

Pinnoite Liuotteettomia tai niukkaliuotteisia (yleensä) epoksi- tai polyuretaanimaaleja, joilla maalataan paksuja yli 200 μm kuivakalvoja, kutsutaan pinnoitteiksi.

Pintakäsittely Yleinen termi käsittelylle, johon sisältyy pinnan muuntaminen, esimerkiksi esikäsittelyt ja maalaus. Termiä käytetään myös rajoitetussa merkityksessä pois lukien metalliset pinnoitteet.

Pintamaali Maalausjärjestelmän viimeinen maali, jolle määritetään yleensä värisävy ja kiiltoaste kohteen vaatimusten mukaisesti.

Pohjamaali Maalausjärjestelmän ensimmäinen maali, joka asettaa laatuvaatimuksia esipuhdistuksille ja esikäsittelyasteille.

Polttomaali Polttomaali on maali, jonka kuivuminen ja kalvonmuodostus alkavat yli 80 °C lämpötilassa. Maalityypistä riippuen kovettumiseen tarvittavat lämpötilat ovat yleensä 120 – 150 °C.

Projekti Työkokonaisuus, jota varten erittely laaditaan. Projektiin voi kuulua yksi tai useampi rakenne. (SFS-EN ISO 12944-8)

Projektierittely Erittely, joka kuvaa projektia ja siihen erityisesti liittyviä vaatimuksia. Projektierittelyn laatija saattaa olla esim. suojattavan rakenteen omistaja tai pääurakoitsija. (SFS-EN ISO 12944-8)

Pyyhkäisysuihkupuhdistus Suomessa käytetty tunnus SaS (SFS 5873). Vanha nimitys hiekkapesu. Pyyhkäisysuihkupuhdistuksen tarkoituksena on puhdistaa tai karhentaa orgaanisia tai metallisia pinnoitteita niitä tarpeettomasti vahingoittamatta. (SFS-EN ISO 12944-4)

Pyöreä rae Partikkeleita, jotka ovat pääasiallisesti pyöreitä ja joiden pituus on vähemmän kuin kaksi kertaa partikkelin maksimileveys ja joissa ei ole reunoja, murtumapintoja tai muita teräviä pintavirheitä. (ISO 11124-1: ISO 11126-1)

Pöly Maalausta varten esikäsitellyllä pinnalla oleva irtonainen hiukkasmainen materiaali, joka on syntynyt suihkupuhdistuksesta tai muusta pinnan esikäsittelytyöstä tai ympäristön vaikutuksesta. (ISO 8502-3)

Raesuihkupuhdistus Esikäsiteltävään pintaan iskeytyvä suihkupuhdistusrakeiden virta, jolla on suuri liike energia. (SFS-EN ISO 12944-4)

Rakenne Teräsrakenne (esim. silta, tehdasrakennus, varastosäiliö tai offshorerakenne), jossa on useampi kuin yksi määräävä rakenneosa. Projektiin voi kuulua yksi tai useampi rakenne. (SFS-EN ISO 12944-8)

Rakennesuunnittelu Rakenteen pystytystapa, esitettynä rakenteen yksityiskohtaisissa piirustuksissa, joissa korroosionesto otetaan huomioon. (SFS-EN ISO 12944-3)

Rasvanpoisto Rasvan- ja lianpoistomenetelmillä poistetaan maalattavilta pinnoilta ruosteenpoistoa ja maalausta vaikeuttavat epäpuhtaudet.

Riittoisuus Käytännön riittoisuus: Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet, maalattavan rakenteen muoto ja pinnan laatu sekä maalarin ammattitaito. Teoreettinen riittoisuus: Maalin teoreettinen riittoisuus (TR) ilmoitetaan m2/l ja se voidaan laskea tilavuusprosentteina ilmoitetun kuiva-ainepitoisuuden (KP-%) ja halutun kuivakalvonpaksuuden (KK-μm) perusteella. (TR = 0xKP/KK).

Ruoste Näkyvä (raudan, teräksen) korroosiotuote, joka koostuu pääasiassa hydratoituneista rautaoksideista.

Ruostumisasteet Maalaamattoman pinnan ruostumisasteet kuumavalssatulle teräkselle määritellään sanallisin selityksin ja esimerkkivalokuvin standardissa SFS ISO 8501-1. Ruostumisasteita on neljä: A, B, C ja D. Ruostumisasteessa A pinnassa ei ole ruostetta, vaan ehjä valssihilse, ruostumisasteessa D on kuopparuostetta. Maalatun pinnan ruostumisasteet luokitellaan standardissa ISO 4628 esitettyjen valokuvien mukaisesti. Kuvat esittävät maalattuja teräspintoja, jotka ovat ruostuneet eri lailla. Asteet merkitään Ri 0–Ri 5 ja niitä vastaavat ruostuneen pinnan %-alat 0–40/50.

Sekoitussuhde Tuoteselosteissa ja tuotteiden pakkausetiketeissä ilmoitettava sekoitussuhde ilmoittaa maaliosan ja koveteosan keskinäistä suhdetta valmiissa seoksessa. Sekoitussuhde ilmoitetaan yleensä tilavuusosina, poikkeustapauksissa paino-osina.

Sideaine Sideaine muodostaa alustaan kiinnittyvän kalvon, jonka sisällä on sideaineen toisiinsa liimaamat pigmentit. Sideaine määrää maalikalvon ominaisuudet, kuten tartunnan alustaan (adheesion), sisäisen lujuuden (koheesion) ja kemialliset ominaisuudet.

Silmämääräinen arviointimenetelmä Menetelmä maaliyhdistelmien arviointiin silmämääräisesti standardin ISO 4628 jonkin osan mukaisesti.

Sinkkipölymaali Sinkkirikkaiksi eli sinkkipölymaaleiksi kutsutaan maaleja, joissa on yli 75 paino-% sinkkipölyä maalin kuiva-ainepitoisuudesta. Sinkkipölymaalit voivat olla yksi tai kaksikomponenttisia ja sideaineena käytetään esimerkiksi epoksihartseja, etyylisilikaattia tai fysikaalisesti kuivuvia hartseja.

Sinkopuhallus Koneellinen suihkupuhdistus, jossa suljetussa järjestelmässä puhdistava materiaali singotaan nopeasti pyörivän kiekon avulla kuljetusradalla etenevälle puhdistettavalle pinnalle.

Spesifikaatio Asiakirja, jossa kuvataan vaatimukset, joiden mukainen tuotteen tai palvelun on oltava. Spesifikaation tulisi sisältää keinot ja kriteerit, joiden avulla vaatimusten mukaisuus voidaan tarkastaa. (SFS-EN ISO 9000).

Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus ilmoittaa ilman sisältämän kosteusmäärän prosentteina suurimmasta mahdollisesta ilman sisältämästä kosteusmäärästä kulloinkin vallitsevassa lämpötilassa.

Suihkupuhdistus Suihkupuhdistuksessa raemateriaali suihkutetaan puhdistettavalle pinnalle paineilmaa, painevettä tai sinkopyörää käyttäen. Menetelmällä voidaan saada täysin metallinpuhdas pinta. (SFS-ISO 8501-1). Vertaa hiekkapuhallus.

Suihkupuhdistusrae Kiinteä aine, joka on tarkoitettu käytettäväksi raesuihkupuhdistuksessa. (ISO 11124-1; ISO 111126-1)

Suojamaaliyhdistelmä Kokonaiskalvo, jonka muodostavat maalit tai vastaavat tuotteet, jotka levitetään tai on levitetty alustalle antamaan suojaa korroosiolta. (SFS-EN ISO 12944-1)

Suojamaaliyhdistelmän erittely Erittely, joka esittää rakenteen pinnan esikäsittelyn ja rakenteelle levitettävä(n/t) suojamaaliyhdistelmä(n/t) projektierittelyn mukaisesti. Suojamaaliyhdistelmän erittelyn laatija voi olla esim. maalin valmistaja.

Suojapinnoiteyhdistelmä Kokonaiskalvo, jonka muodostavat metalliset materiaalit ja/tai maalit tai vastaavat tuotteet, jotka levitetään tai on levitetty alustalle antamaan suojaa korroosiolta. (SFS-EN ISO 12944-1)

Suurpaineruiskutus Ilmaton ruiskutusmenetelmä, jossa maali korotetussa paineessa suuttimen kautta ruiskutetaan maalausalustalle. Menetelmän vanhempi nimitys on korkeapaineruiskutus.

Säilymisaika Aika, jonka pinnoiteaine säilyy hyvässä kunnossa, kun varastointi tapahtuu alkuperäisissä suljetuissa astioissa, normaaleissa varastointiolosuhteissa, tavallisesti lämpötilojen +3 C ja +30 °C välillä. (SFS-EN ISO 12944-5)

Särmikäs rae Partikkeleita, jotka ovat pääasiassa kulmikkaita ja joissa on murtumapintoja ja teräviä reunoja, ja jotka ovat muodoltaan vähemmän kuin puoliksi pyöreitä. (ISO 11124-1; ISO 11126-1)

Sävytysjärjestelmä Taloudellinen, tarkka ja nopea värillisten maalien valmistusmenetelmä, joka soveltuu lähes kaikkiin maalituotteisiin. Sävytysjärjestelmä koostuu tavallisesti sävytyspastoista, perusmaaleista, sävytyskaavatiedostoista, sävytyskoneesta ja sekoittimesta (ravistimesta).

Tarkastaja Henkilö, joka on vastuussa siitä, että varmistetaan vaatimustenmukaisuus yhden tai useamman yksittäisen erittelyn kanssa. (SFS-EN ISO 12944-8)

Tarkastus Tuotteen tai palvelun yhden tai useamman ominaisuuden mittaus, tutkinta, testaus, tulkkaus ja näiden vertaaminen spesifioituihin vaatimuksiin näiden mukaisuuden määrittämiseksi, sekä vastaavat toiminnot. (SFS-ISO 9000)

Tarkastus- ja arviointierittely Erittely, joka esittää kuinka tarkastus ja arvioinnit on suoritettava. (SFS-EN ISO 12944-8)

Tartuntakerros Pinnoite, jonka tarkoituksena on parantaa kerrosten välistä tarttuvuutta ja/tai saada vältettyä tiettyjä haittavaikutuksia levityksen yhteydessä. (SFS-EN ISO 12944-5)

Teollisuusilmasto Ilmatila, jossa on paikallisista ja alueellisista teollisuuslaitoksista lähtöisin olevia epäpuhtauksia, pääasiassa rikkidioksidia. (SFS-EN ISO 12944-2)

Tiheys Tiheys ilmoittaa yhden maalilitran painon 23°C:een lämpötilassa (kg/l). Ominaispainot määritetään standardin ISO 2811-2 mukaan.

Tilapäissuojaus Vain rajoitetuksi ajaksi tarkoitettu korroosiosuojaus, esimerkiksi konepajapohjamaalaus. (SFS-EN ISO 8044).

Työselitys Työselityksellä tarkoitetaan asiakirjaa tai ohjetta, jonka mukaisesti menetellen ja jonka mukaisia materiaaleja käyttäen, voidaan tuote tai palvelu valmistaa siten, että tuote tai palvelu täyttää sille spesifikaatiossa tai sopimuksessa asetetut vaatimukset.

Täydentävä tarkastelumenetelmä Menetelmä, jota käytetään silmämääräisten arviointimenetelmien lisäksi. (SFS-EN ISO 12944-6)

Vaatimukset Testausarvot, jotka maaliyhdistelmälle on saatava, että sen voidaan katsoa olevan sopiva käytettäväksi korroosionestoon.

VAK Vaarallisten Aineiden Kuljetusluokitus (Suomessa).

Valelumaalaus Sarjatuotantoon soveltuva maalausmenetelmä, jossa maalattava kappale valellaan runsaalla maalilla. Maalattavan kappaleen koko ja muoto sekä maalin laatu rajoittavat menetelmän käyttöä.

Valkoruoste Sinkityillä pinnoilla olevat korroosiotuotteet, jotka ovat väriltään valkoisesta tummanharmaaseen. (SFS-EN ISO 12944-4)

Valssihilse Paksu oksidikerros, joka syntyy teräksen kuumamuotoilussa tai lämpökäsittelyssä.

Vesiohenteiset maalit Vesiohenteisissa korroosionestomaaleissa sideainepolymeeri on dispergoitu, emulgoitu tai liuotettu veteen. Sideaineina käytetään alkydi-, polyesteri-, akryyli-, polyuretaani- ja epoksisideaineita sekä edellä mainittujen modifikaatioita.

Viskositeetti Nesteen viskositeetti (konsistenssi) on sen sisäinen kitka, joka vastustaa nesteen liikkumista. Mitä suurempi viskositeetti on, sitä huonompi on maalinotkeus. Aineen konsistenssi mitataan juoksutuskupilla, jonka tilavuus on 100 ± 1 cm3. Mittaus tehdään 23 ± 0.5 °C:n lämpötilassa ja tuloksena ilmoitetaan aika, joka kuluu nesteen valumiseen kupin pohjassa olevasta reiästä (SFS 3751).

VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile Organic Compound). VOC-lukuna ilmoitetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä grammoina litrassa maalia.

Välimaali Maalausjärjestelmissä pohja- ja pintamaalin välissä lähinnä maalausjärjestelmän kalvonpaksuutta lisäämään käytettävä maali. Välimaalina käytetään yleisesti joko pohjamaalia tai pintamaalia.

Väri Aistihavainto, jonka esineen pinnasta heijastunut tai aineen läpi kulkenut valo aiheuttaa silmän välityksellä ihmisen tajunnassa. Väri voidaan kuvata ilmoittamalla kolme värin ominaisuutta: värisävy, kylläisyys ja vaaleus. Vanhempi ”mestaripolvi” rakennusmaalauksessa tarkoittaa maalia puhuessaan ”väristä”.

Värisävy Valoaaltojen värähtelytaajuuden mukaan vaihteleva värin ominaisuus.

Yhteensopivuus 1. Tuotteista maaliyhdistelmissä: Mahdollisuus käyttää kahta tai useampaa tuotetta maaliyhdistelmässä ilman, että siitä aiheutuu haittavaikutuksia. 2. Tuotteesta ja alustasta: Tuotteen ominaisuus, jonka takia se voidaan levittää alustalle ilman, että siitä aiheutuu haittavaikutuksia.

Ympäristöolosuhteiden luokittelustandardi

SFS-EN ISO 12944-2 luokittelee ilmastoympäristön kuuteen

rasitusluokkaan:

C1 hyvin lievä

C2 lievä

C3 kohtalainen

C4 ankara

C5-I erittäin ankara (teollisuus)

C5-M erittäin ankara (meri)

Upotusrasitukset jaetaan kolmeen rasitusluokkaan:

Im1 makea vesi

Im2 meri- ja murtovesi

Im3 maaperä

Ympäröivä ilmatila Kaasuseos ja tavallisesti myös aerosolit sekä partikkelit, jotka ympäröivät tiettyä kohdetta. (SFS-EN ISO 12944-2)

Ympäröivän ilmatilan tyyppi Ilmatilan luokittelu, joka perustuu läsnä oleviin korroosiota aiheuttaviin yhdisteisiin ja niiden määrään. Pääasialliset korroosiota aiheuttavat yhdisteet ovat kaasuja (etenkin rikkidioksidia) ja suoloja (etenkin klorideja ja sulfaatteja). (SFS-EN ISO 12944-2)

Lähdekirjallisuus

Metallipintojen teollinen maalaus / TIKKURILA OY INDUSTRIALCOATINGS

Lisää aiheesta