Maalausolosuhteet

Maalattavien pintojen esikäsittely ja maalaustyö tulee tehdä maalitoimittajan maalausolosuhteista antamien ohjeiden mukaisesti. Maalausolosuhteissa vaikuttavia tekijöitä ovat maalattavan kappaleen ja sitä ympäröivän ilman lämpötila, ilmanvaihto sekä ilman kosteus. Nämä tekijät vaikuttavat vielä maalaustyön jälkeen pinnoitteen kuivumisnopeuteen ja pinnan laatuun.

Kosteuden ja lämpötilan vaikutus

Ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa eri tavalla eri maalityyppien kuivumis- ja kalvonmuodostusominaisuuksiin. Yleissääntönä pidetään, että korroosionestomaalaustyön ja maalin kuivumisaikana ilman, pinnan ja maalin lämpötilan sekä suhteellisen kosteuden arvojen pitää olla samat tai paremmat kuin maalien teknisissä tiedoissa maalausolosuhteista annetut minimiarvot. Yleensä liuotinohenteisia maaleja käytettäessä suhteellinen kosteus ei saisi ylittää 80 %:ia. Puhtailla, kiiltävillä metallipinnoilla vesihöyry tiivistyy kosteudeksi ilman suhteellisen kosteuden ollessa 100%. Karkeilla tai epäpuhtailla pinnoilla kosteuden tiivistymistä voi tapahtua ilman suhteellisen kosteuden ollessa selvästi alhaisempi.

Metallipinnan lämpötilan ollessa ympäröivän ilmanlämpötilaa alhaisempi, voidaan tietyissä tapauksissa saada kondenssia pinnalle, vaikka ilman suhteellinen kosteus on pieni. Tästä syystä on tärkeätä, että metallipinnan lämpötila on riittävästi (+3 °C) yli ilman kastepisteen. Kastepiste on se lämpötila, johon ilma on jäähdytettävä, jotta suhteellinen kosteus nousisi 100 %:iin.

Ilman lämpötila ja kalvon muodostus

Lämpötila vaikuttaa oleellisesti maalin kuivumisaikaan ja kalvonmuodostukseen. Nyrkkisääntönä on, että mitä korkeampi on lämpötila, sitä nopeampaa on kuivuminen. Etenkin kemiallisesti kuivuvien maalien kuivuminen nopeutuu huomattavasti lämpötilaa nostettaessa.

Alhainen lämpötila nostaa maalin viskositeettia voimakkaasti, mistä syystä maalia joudutaan ohentamaan ylimäärin ruiskutettavuuden parantamiseksi. Varsinkinvesiohenteisissa tuotteissa ohenteen lisääminen hidastaa tuotteen kuivumisnopeutta.

Korkeat lämpötilat voivat myös aiheuttaa ongelmia. Korkea kuivausilman lämpötila ja voimakas tuuletus nopeuttavat liuotteiden ja ohenteiden haihtumista maalikalvon pinnasta, mikä voi johtaa pinnan liian nopeaan kuivumiseen ja ”sulkeutumiseen” osan liuotteista jäädessä maalikalvon sisään. Maalikalvoon jääneet liuotteet voivat aiheuttaa kalvoon repeilyä, kuplia tai kraaterimaisia huokosia, kiiltovaihteluita sekä pehmeän kalvon. Vastaavasti vesiohenteisissa tuotteissa tuuletuksen merkitys korostuu. Loppukuivumisen (nopeuden) kannalta riittävästä ilmanvaihdosta huolehtiminen on useasti jopa tärkeämpää kuin korotetun lämmön käyttö.

Olosuhteiden tarkastus

Ennen esikäsittelyä / maalausta tarkastetaan olosuhteet. Raesuihkupuhalluksen ja maalauksen aikana edellytetään, että teräspinnan lämpötila on vähintään 3°C korkeampi kuin kastepiste.

Tämän tarkastamiseen tarvitaan

– Teräspinnan lämpötilan mittaus

– Ilman lämpötilan mittaus

– Ilman suhteellisen kosteuden mittaus

Ilman lämpötila voidaan mitata tavallisella lämpömittarilla ja teräspinnan lämpötila pintalämpötilamittarilla. Myös ilmankosteuden mittaamiseen on mittareita. Kastepiste voidaan määrittää ilman lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden perusteella diagrammien, taulukoiden, automaattimittarin tai kastepistekiekon avulla.

Lähdekirjallisuus

Metallipintojen teollinen maalaus / TIKKURILA OY INDUSTRIALCOATINGS

Metropolia / Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka, Teräsrakenteiden pintakäsittelyn laaduntarkastajien aineisto, Kai Laitinen

Lisää aiheesta